โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายยอดเพชร ฮังกาสี
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา บุตะลา
ครู คศ.1

นางสาวปริศนา วงศ์คำสาย
ครูผู้ช่วย