โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2568

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566