โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
55 หมู่ 4 บ้านหนองบัวทอง ถนนสกลนคร-นครพนม  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47230
เบอร์โทรศัพท์ 042704938
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัคจิรา วงศ์สมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรอนงค์ อ่างคำ
ครู คศ.3

นางรัตนากรณ์ รักษา
ครู คศ.1