, ดนตรีพื้นเมืองอีสานเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีมาช้านาน  ในปัจจุบันนี้ดนตรีพื้นเมืองอีสานกำลังจะหายไปในสังคมชีวิตของชาวอีสาน  เนื่องจากที่ชาวอีสานได้รับอิทธิพลจากดนตรีตะวันตกอย่างมาก และดนตรีพื้นเมืองอีสานก็จะเรือนรางหายไปในที่สุด  การศึกษาดนตรีพื้นเมืองอีสานในปัจจุบันนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา คันคว้า กับดนตรีพื้นเมืองอีสานอย่างแท้จริงเสียที เพื่อเป็นการส่งเสริมดนตรีพื้นเมืองอีสาน ในปัจจุบันนี้ สาขาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดวิชาเรียน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ดนตรีอีสาน 1 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนดนตรีได้รับความรู้ทางด้านดนตรีพื้นเมืองอีสานควบคู่กับวิชาดนตรีอื่นๆไปตลอดหลักสูตร ดังนั้นในการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองอีสานนี้ผู้เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนได้มองเห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้มองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีพื้นเมืองอีสาน ที่จะนำไปใช้ในอนาคต และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองอีสาน จึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพื้นเมืองอีสานโดยละเอียด:::::.
วิชาดนตรีอีสาน 1

หน้าหลัก

คำนำ

เครื่องดนตรีประเภทพิณ

 

- ความเป็นมาของพิณ

 

- ขนาดและสัดส่วนของพิณ

 

- ส่วนประกอบของพิณ

 

- เทคนิคการดีดพิณ

 

- การตั้งลายพิณ

เครื่องดนตรีประเภทแคน

 

- ตำนานแคน

 

- ประเภทของแคน

 

- ส่วนประกอบของแคน

 

- เทคนิคการเป่าแคน

เครื่องดนตรีประเภทโปงลาง
  - ต้นกำเนิดโปงลาง
  - ส่วนประกอบของโปงลาง
  - เทคนิคการตีโปงลาง
เครื่องดนตรีประเภทโหวด
  - ตำนานโหวด
  - ส่วนประกอบของโหวด
  - เทคนิคการเป่าโหวด
ประวัติความเป็นมาของลาย
แบบฝึกอ่านโน้ตเพลงไทย
โน้ตลายดนตรีพื้นบ้านอีสาน
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ติดต่อสอบถามได้ที่
อ.
สุรพล เนสุสินธ์
esan_kku@hotmail.com

.::  เทคนิคการเป่าโหวด ::.

 
 

เทคนิคการเป่าโหวดมีดังนี้
       1. ใช้มือซ้ายหรือมือขวาจับโหวด โดยให้หัวแม่มืออยู่ที่ลูกที่ 1ลูกใหญ่ นิ้วชี้อยู่ในลูกที่ 4
       2.  นำหัว (ตรงขี้สูท) มาเป่า โดยเป่าลมออกให้เกิดเสียง และให้ขยับหาเสียงที่ชัดมาที่สุด
       3.  ฝึกเป่าโดยการไล่เสียงจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำหรือ จากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง
       4.  ฝึกเป่าลมออกให้ยาวๆ
       5.  ฝีกเป่าลายง่ายๆ เช่น ลายโปงลาง เต้น เป็นต้น

 

     
 


 

 

วิชาดนตรีอีสาน สาขาดนตรีไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น